Oglas za skupštinu

 

Obavještavaju se akcionari Centra za odmor, rekreaciju i liječenje „Igalo“ AD Igalo da je XXVI redovna skupština akcionara Centra Igalo AD Igalo sazvana za dan 07.12.2016.godine, sa početkom u 11h u sjedištu Društva u Igalu, ul. Sava Ilića br.7 (konferencijska sala D) hotela Palmon Bay & Spa. Za skupštinu se predlaže  sledeći :

DNEVNI RED
1.Usvajanje zapisnika sa XXV redovne skupštine akcionara;
2.Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza, izvještaja nezavisnog revizora i izvještaja o poslovanju društva za poslovnu 2015.godinu;
3.Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
4.Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora
5.Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016.godinu.

Za donošenje odluka po svim naprijed navedenim tačkama dnevnog reda (izuzev odluke pod tačkom dnevnog reda broj 4) neophodna je prosta većina (50%+1glas) od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, odnosno akcionara koji posjeduju 811.463 akcije, po principu 1 akcija – 1 glas. Svi akcionari imaju pravo da prisustvuju i glasaju na ovoj Skupštini akcionara.
Za donošenje Odluke pod rednim brojem 4. dnevnog reda predvidjen je kumulativni način glasanja u skladu sa Zakonom.
Akcionari mogu izvršiti uvid i preuzeti materijale i predloge Odluka koje će se razmatrati na ovoj Skupštini, kao i obrasce glasačkih listića i punomoćja za glasanje elektronskim putem u sjedištu Društva, ul. Sava Ilića br.7 Igalo svakog radnog dana od 09 – 14h.